مدلینگ و رندرینگ

مدلینگ و رندرینگ
دنیای بی حد مرز ذهن‌ها حقیقت پیدا می کند!
شبیه یک چاله فضایی از ذهن شما تا دنیای حقیقی یا جان بخشی به تخیل و رویایتان!
آنچه را در اتاقک تاریک و بی انتهای ذهن‌هایتان تجسم میکنید و با جزئیات می سازید، مقابل چشم‌ها می آوریم.
چشم‌هایتان را ببندید، در ذهنتان چیزی را خلق کنید، به ما بسپاریدش، ما به تصویر می رسانیمش .

imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering
imazh,modeling,rendering

آپارتمان سهرابی

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment)
، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ،
کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

imazh,modeling,rendering

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 1

imazh,modeling,rendering

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 2

imazh,modeling,rendering

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 3

imazh,modeling,rendering

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 4

imazh,modeling,rendering

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 5

imazh,modeling,rendering

آپارتمان سهرابی

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment)
، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ،
کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

imazh,modeling,rendering

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 6

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment)
، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ،
کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 1

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 2

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 3

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment)
، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ،
کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 4

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment)
، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ،
کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment)
، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ،
کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment)
، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ،
کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

imazh,modeling,rendering

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment)
، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ،
کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

imazh,modeling,rendering

آپارتمان سهرابی

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment)
، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ،
کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

imazh,shape imazh,shape imazh,shape imazh,shape